Reklamacje:


 • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli towar jest niezgodny z umową w okresie 2 lat od dnia wydania towaru. 
 • Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: DavTechnology Dawid Majewski ul. Szlak 77 lok 222, 31-135 Kraków, lub na innym trwałym nośniku np. mailem na adres: biuro@wyjatkowe-mydelka-pl, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia niezgodności z umową oraz jej istotę.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Zwroty:


 • Kupującemu, przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. O ile ze względów sanitarnych mydełka nie zostały użyte.
 • W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poinformować o tym Sprzedawcę w dowolny, skuteczny sposób. W tym celu można skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia (Załącznik nr 2 w sekcji Do pobrania), które po wypełnieniu można wysłać w formie czytelnego skanu na adres mailowy   biuro@wyjatkowe-mydelka-pl lub w oryginale na adres firmy: DavTechnology Dawid Majewski ul. Szlak 77 lok 222, 31-135 Kraków[UWAGA: adres, na który należy, odesłać produkty jest inny, został podany poniżej w dalszej części procedury]
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na wskazany poniżej adres niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 •  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania.
 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ADRES DO ZWROTÓW

DavTechnology Dawid Majewski, ul Zawiszy 16/2, 30-440 Kraków

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – stanowi   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
Załącznik nr 2 – stanowi   Protokół zgłoszenia reklamacji